Építési engedélyezési eljárás

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől!

Az ügyben eljáró iroda: Építésügyi és Városfejlesztési Iroda
Ügyintéző:

 • Nagy Miklós (28-as mellék)         E-mail: epiteshatosag (kukac) szob.hu
 • Zimonyi Alexandra (14-es mellék)        E-mail: epiteshatosag (kukac) szob.hu

Ügyleírás

Az építési tevékenység végzésére – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletben felsoroltak és az 1997. évi LXXVIII. törvény alapján az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység kivételével – jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni.

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) által biztosított elektronikus vagy papírformátumú formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelem előterjeszthető elektronikusan és papír alapon is.

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza

 • az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét,
 • az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá
 • meg lehet adni az elektronikus levélcímet vagy a telefonos elérhetőséget.
 • az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát.
 • a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját,
 • a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, jogszabályban meghatározott módon számított építményértéket,
 • a kérelem tárgyával összefüggésben
  • az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
 • a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását,
 • (a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével) az építtető vagy meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a jogerős engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban,
 • meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását
 • az építtető aláírását.

A kérelmet mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti–műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani.

A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel mellékelni kell

 • a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt,
 • ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti dokumentációt.

Az építési engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell

 • jogszabályban előírt esetekben
  • a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét, vagy
  • a településrendezési és építésügyi-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét,
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. melléklet XV. fejezetének szabályai szerint kell megállapítani.

Amennyiben a kérelmező birtokában van

 • a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott esetekben jogerős környezetvédelmi vagy jogerős egységes környezethasználati engedély – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -, illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az összes szakaszra együttesen,
 • erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -,
 • termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozat – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -,
 • a természet védelméről szóló törvényben meghatározott esetekben a természetvédelmi hatóság engedélye, az iktatószám megjelölésével nyilatkozhat ezek meglétéről vagy mellékelheti azokat a kérelemhez. 

A kérelemhez mellékelni lehet

 • ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre,
 • az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát
 • az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát

Ügyintézési határidő:
Az eljárás a kérelemnek az ÉTDR-be való érkeztetését követő első munkanapon indul. A határozatot vagy az eljárást megszüntető végzést ezen időponttól számított 21 napon belül kell meghozni.

Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított három évig hatályos. Az engedély hatályossága alatt megkezdett építési tevékenység 5 évig folytatható. Az építési engedély hatálya annak lejárta előtt kérelemre jogszabályi feltételek fennállása esetén két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbítható.

Fontos:
Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető az engedélyköteles építési tevékenység, valamint az az építési tevékenység is, mely nem engedélyhez kötött, de a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 22. §(1) bekezdés b) pontjában meghatározott paraméterekkel rendelkezik. E kivitelezési tevékenység esetén elektronikus építési naplót kell vezetni.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

feltöltés alatt…. kérem érdeklődjön irodánkban!