Fennmaradási engedélyezési eljárás

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől!

Az ügyben eljáró iroda: Építésügyi és Városfejlesztési Iroda
Ügyintéző:

 • Nagy Miklós (28-as mellék)         E-mail: epiteshatosag (kukac) szob.hu
 • Zimonyi Alexandra (14-es mellék)        E-mail: epiteshatosag (kukac) szob.hu

Ügyleírás

Az építésügyi hatóság jogszerűtlen és/vagy szakszerűtlen építési tevékenységek esetén, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére fennmaradási engedélyt ad, a bontást tudomásul veszi.

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) által biztosított elektronikus vagy papírformátumú formanyomtatványon lehet benyújtani.

Az építésügyi hatóságnak a szakszerűtlenül vagy jogszerűtlenül végzett építési tevékenységre vonatkozó fennmaradási engedély határozatban és bontás tudomásul vételéről szóló határozatban építésügy bírság kiszabásáról is rendelkeznie kell. A bírság mértéke a 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint állapítandó meg.

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell:

 • jogszabályban előírt esetekben
  • a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét vagy
  • a településrendezési és építésügyi-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét,
 • a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14. §-ában meghatározott tartalmú nyilatkozatot, ha az építési tevékenységet építési napló vezetése nélkül végezték
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XV. fejezetének szabályai szerint kell megállapítani

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell:

 • a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt,
 • ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti dokumentációt.

A kérelemhez mellékelni lehet

 • ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt,
 • az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát
 • az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát

Amennyiben a kérelmező birtokában van

 • a jogszabályban meghatározott esetekben jogerős környezetvédelmi vagy jogerős egységes környezethasználati engedély – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -, illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az összes szakaszra együttesen,
 • erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -,
 • termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozat – kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra – az iktatószám megjelölésével nyilatkozhat ezek meglétéről vagy mellékelheti azokat a kérelemhez.

Amennyiben az építésügyi hatóság a fennmaradási engedélyt megadja, illetőleg a bontást tudomásul veszi, ezzel egyidejűleg – Kormányrendeletben meghatározott mértékben és módon – építésügyi bírságot szab ki. Nem szabható ki a bírság abban az esetben, ha az építés befejezésétől – ha az nem állapítható meg, akkor az építmény használatbavételétől – számított tíz év eltelt. Ha az építtető a szabálytalanul megépített építményt, építményrészt a kiszabott építésügyi bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt lebontja, vagy a szabálytalanságot megszünteti, az építésügyi hatóság a bírságot elengedi. Egyéb esetekben a kiszabott építésügyi bírság nem engedhető el.

Ügyintézési határidő
Az eljárás a kérelemnek az ÉTDR-be való érkezését követő első munkanapon indul. A határozatot vagy az eljárást megszüntető végzést ezen időponttól számított 21 napon belül kell meghozni.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

feltöltés alatt…. kérem érdeklődjön irodánkban!