Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől!

Az ügyben eljáró iroda: Igazgatási és Adóügyi Iroda
Ügyintéző:

  • Lőrinczné Repiczki Júlia                   24-es mellék    igazgatas@szob.hu 

Ügyleírás

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalma és e tény  fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében.

A Gyvt. 67/A. §-a értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:

  • a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége alacsony; legfeljebb alapfokú végzettség  (8 általános);
  • a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága;
  • az elégtelen lakáskörülmények;
  • a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú  ( az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik);
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosult (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) vagy a kedvezmény igénylését megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a járási munkaügyi kirendeltség (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi);
  • a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság, elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói vagy  hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során – az ügyfél erre irányuló kérelme esetén – megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozattal egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt utólag, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat hatálya alatt is lehet kérelmet előterjeszteni, akkor a megállapított hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet időtartama a kérelem beadásától a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lejártáig tart.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet új szabályok szerinti meghatározása nem érinti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket. Így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek – függetlenül attól, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű – továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, a bölcsődében, az óvodában és az iskola 1-8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a szociális nyári gyermekétkeztetésben való részvételre és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásához kapcsolódó kedvezmények a köznevelés területén: Óvodai fejlesztő program, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés; Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi Program és Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program; Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram; Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel támogatása; A lemorzsolódás megelőzősét szolgáló rendelkezések, Iskolai felvétel.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásához kapcsolódó kedvezmények a gyermekvédelmi ellátás területén: Óvodáztatási támogatás, Gyermekjóléti alapellátáshoz fordulás lehetősége.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról a jegyző nyilvántartást vezet.

Alkalmazott jogszabályok:  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán  formanyomtatvány felhasználásával, melynek címe:

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap)

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

  • kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására

Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 21 nap