Használatbavételi eljárások

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől!

Az ügyben eljáró iroda: Építésügyi és Városfejlesztési Iroda
Ügyintéző:

 • Nagy Miklós (28-as mellék)         E-mail: epiteshatosag (kukac) szob.hu
 • Zimonyi Alexandra (14-es mellék)        E-mail: epiteshatosag (kukac) szob.hu

Ügyleírás

Használatbavételi engedély alapján vehető használatba a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel érintett építmény, építményrész, ha

 • annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni vagy
 • fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala és a másodfokú építésügyi hatóság építési engedélye valamely szakkérdés tekintetében kikötést vagy feltételt tartalmaz, vagy ha az építési engedélytől eltértek és az eltérés a vizsgált szakkérdést érinti.

Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt – a használatbavétel előtt – nyújtja be az építésügyi hatósághoz.

A használatbavételi engedély iránti kérelmet elektronikusan vagy papír alapon, az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet benyújtani.

A használatbavételi engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell

 • papír alapon vezetett építési napló esetében
  • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott építési napló összesítő lapját,
  • a kitöltött statisztikai lapot,
 • a szakhatóság megkereséséhez szükséges dokumentációt, ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, valamint
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását Az eljárás illetéke az 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XV. fejezete szerinti.
 • Meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100 %-át, az épületek energetikai jellemzőinek megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítást.

Új épület építése vagy meglévő épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – bővítése esetén a használatbavételi engedély iránti kérelem előterjesztésével egyidőben a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez külön jogszabályban előírt változási vázrajzot az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY) elektronikusan fel kell tölteni.
Amennyiben a kérelmező nem tett eleget a feltöltési kötelezettségének, akkor az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély rendelkező részében határidő megjelölésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére.

A kérelemhez mellékelni lehet

 • az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll,
 • az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát
 • az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát

Ügyintézési határidő: 15 nap 

 

Használatbavétel tudomásulvételi eljárás

Használatbavételi tudomásulvételi eljárással vehetők használatba az építési engedélyhez kötött építmény, építményrészek, melyek nem használatbavételi engedélyhez kötött építmények.

A használatbavételi tudomásul vételi kérelmet az építtető

 • az építmény biztonságos használatra alkalmassá válásakor
 • az építési munkaterület építtető részére történő – az építési naplóban igazolt – visszaadását követően
 • az építési engedély hatályossága alatt – használatbavétel előtt –nyújtja be az építéshatósághoz.

A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell

 • a) papír alapon vezetett építési napló esetében
  • aa) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott építési napló összesítő lapját,
  • ab) statisztikai lapot,
 • c) az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, valamint
 • d) meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítást.

Az építmény építése és ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező bővítése esetén a kérelem benyújtásával egyidejűleg a hatályos földhivatali záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot az OÉNY-be elektronikusan fel kell tölteni.

Az építtetőnek a használatbavétel tudomásul vételére irányuló kérelem benyújtásáig az épület energetikai tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek esetén az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állítania.

Az építésügyi hatóság a helyszínen tisztázza a tényállást, ha a kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésre.

Ügyintézési határidő

A hatóság az előírt feltételek hiányában az eljárás megindulásától számított 8 napon belül a használatbavétel tudomásul vételét megtagadja, a használatbavételt megtiltja.
Ha a hatóság a használatbavételt nem tiltotta meg, a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi és az építmény az eljárás megindulásától számított 15 nap elteltével használatba vehető.
Az építtető a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemében kérheti, hogy az építésügyi hatóság a tudomásul vételt foglalja írásba. 

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

feltöltés alatt…. kérem érdeklődjön irodánkban!

Eljárási illeték: 10.000 Ft

Eljárási határidő: 8 nap vagy 15 nap