Pályázati felhívás

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a

Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény gyűjteményvezető állásának

betöltésére pályázatot hirdet:

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2027. március 31-ig).

Betöltendő munkakör: gyűjteményvezető.

Jelen pályázati kiírás alapján létrejövő jogviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései irányadók.

A munkavégzés helye: 2628 Szob, Szent László utca 14.

A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (Szob, Szent László utca 14.) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Mt. rendelkezései irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • Kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység,
 • Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (angol, francia vagy német) amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert koplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékű okirattal,
 • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább egyéves szakmai gyakorlat.
 • A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet §-ában megfogalmazottak szerint az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői tapasztalat 3-5 év,
 • Régész szakképzettség és régészként szerzett szakmai gyakorlat
 • A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet §-ában megjelölt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése.

 A pályázathoz csatolni kell:

 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • Nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Szakmai tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolása
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítését vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázati eljárás sikeres lebonyolítását követően azonnal, de várhatóan 2022. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 9.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának Szob Város Önkormányzata (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) címére történő megküldésével.
 • Személyesen, dr. Holocsi Krisztián jegyzőnek benyújtva (Szobi Polgármesteri Hivatal 2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról a Képviselő-testület a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. § bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fenntartó honlapja: www.szob.hu
Ideje: 2022. február 7.