Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől!

Az ügyben eljáró iroda: Igazgatási és Adóügyi Iroda
Ügyintéző:

 • Lőrinczné Repiczki Júlia                   24-es mellék    igazgatas@szob.hu 

Ügyleírás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

 • a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
 • évente két alkalommal természetbeni juttatásnak (Erzsébet-utalvány),
 • a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A jegyző  megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140 %-át, amely 39.900,-Ft

 • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • ha a nagykorúvá vált gyermek nappali tagozaton folytat felsőfokú tanulmányokat;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át – 37.050,-Ft – az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a család a vagyoni helyzet vizsgálata során – együttesen és a családtagokat tekintve külön-külön – vagyontalannak minősül.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő.

A feltételek fennállása esetén a jegyző 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

 • a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
 • b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

 • a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában,
 • b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában

Erzsébet-utalvány formájában természetbeni juttatást nyújt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző felülvizsgálja, ha megállapítja, hogy a jogosultság időtartama alatt a jogosultsági feltételekben változás következett be. Megszünteti az ellátást, amennyiben a jogosultság már nem áll fenn.

A gyermekvédelmi szakellátásba került gyermek nem jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelemmel egyidejűleg igényelhető a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása azoknál, akik a feltételekkel rendelkeznek! Aki az egyidejű igénylést bármely okból elmulasztotta, megteheti azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény fennállása alatt is.

Az alkalmazott jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben vagy írásban, postán  formanyomtatvány felhasználásával, melynek címe.
Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap)

Szükséges dokumentumok:

 • további csatolandó dokumentumokról tájékoztatás a kérelem nyomtatványon található!

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

 • kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására

Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 8 nap