Szociális és Egészségügyi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak száma 3 fő.

Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai Beosztása Elérhetősége
Krasznai Zoltán elnök

2628 Szob, Szent Imre utca 12.

Tel: 27/570-690/12 mellék

E-mail: szob@szob.hu

web: www.szob.hu

Zentai Tibor bizottsági tag
Kipilláné Gonda Mária bizottsági tag

 

Feladat- és hatásköre:

A bizottság előzetesen állást foglal és véleményez a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

 • a gyermekvédelemmel kapcsolatos előterjesztések,
 • az egészségügyi alapellátással, koncepcióval, feltételrendszerrel kapcsolatos előterjesztések,
 • a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak véleményezése,
 • az orvosi és védőnői körzet módosításának előkészítése,
 • a gyermek étkeztetési térítési díj megállapítása.

 

A bizottság javaslatot tesz:

 • a szociális, gyermekjóléti problémák megoldására, a munka színvonalának javítására,
 • a feladatkörébe tartozó pályázatok benyújtására,
 • a lakosság egészségügyi ellátására, és egészségügyi állapotának javítása érdekében teendő intézkedésekre,
 • az önkormányzat pénzügyi helyzetének figyelembe vételével más támogatási formák megállapítására,
 • a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaira.

 

A bizottság figyelemmel kíséri, ellenőrzi és értékeli:

 • a polgármesteri hivatal Igazgatási és Adóügyi Iroda szociális területen végzett munkáját,
 • a szociális segítségben részesültek helyzetét,
 • a lakosság egészségi állapotát és az azt veszélyeztető tényezőket,
 • a szakterületének megfelelően az önkormányzati feladatok teljesülését, megvalósulását.

 

A bizottság átruházott hatáskörében dönt:

 • a települési támogatások közül:
  • az eseti,
  • a rendszeres,
  • a szociális célú tüzifa,
  • a lakhatáshoz kapcsolódó,
  • a születési,
  • a kiskorú gyermekek,
  • az időskorúak,
  • a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatások megállapításáról,
 • kamatmentes kölcsön nyújtásáról 50.000 Ft értékhatárig,
 • a jogosulatlanul felvett települési támogatások visszaköveteléséről.

 

A bizottság egyéb feladatai:

 • segíti a szociálpolitikai célok megvalósulását,
 • támogat minden olyan elképzelést, ügyet, amely a városban élők szociális, egészségügyi helyzetét javítja, illetve elősegíti ezen célok megvalósulását,
 • együttműködik az egyházakkal, karitatív szervezetekkel, és a településen működő civil szervezetekkel a feladatkörébe tartozó tevékenységek kapcsán.
 • a Szociálpolitikai Kerekasztal tagja a bizottság elnöke,
 • az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos panaszok elbírálója a bizottság.