Tájékoztatás a közkutak (közkifolyók) jogszerű használatáról

A településeken üzemelő közkifolyók (kék színű közkutak) közcélú, illetve a bekötéssel nem rendelkező lakosok ivóvízhez jutását szolgálják. A közkutak működtetésével kapcsolatban a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Kormányrendelet rendelkezik, melynek lényege szerint a közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet – háztartási célú vízhasználatra – a közműves ivóvízellátásba be nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe. Tehát, a közkutakat kizárólag háztartási célú használatra lehet igénybe venni azon lakosoknak, akiknek lakásába az ivóvíz nincs bekötve, vagy az ivóvíz-szolgáltatás korlátozás alá esik:

A fentiekkel ellentétben sajnos nagyon sokan egyéb célokra (építkezés, locsolás, gépkocsi mosás, úszómedence feltöltés, stb.) is igénybe veszik a közkutakat – gumicső vagy toldalék felszerelése mellett – akár több köbméter vizet is elhasználva ez viszont szabálytalan közkúthasználatnak minősül. Az ilyen módon szabálytalanul eljáró személyek jelentős anyagi kárt okoznak az önkormányzatoknak, mivel a közkifolyón szolgáltatott ivóvíz után keletkező vízdíjat a víziközmű-szolgáltató felé a települési önkormányzatnak kell megfizetnie.

Összegezve, ha minden felhasználónak fizetnie kell a valós vízfogyasztása után, akkor nem szabad meghagyni annak a lehetőségét, hogy bárki szabálytalanul – jogszabályellenes módon – ingyenesen használja a közkifolyókat nem háztartási célú vízhasználatra.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közkifolyókról csak szabad kifolyással lehet vizet vételezni, a közkifolyókra pl. toldalék, gumicső felszerelése tilos! Szintén tilos a közkifolyókról a vizet öntözésre, gépjárműmosásra, mezőgazdasági, stb. célokra használni!

A közkifolyók, nem háztartási vízszükséglet kielégítése (pl. építkezés) céljára történő igénybe vételéhez a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges. A szabálytalan vízvételezőkkel szemben hatósági eljárás indítható.

Tisztelettel megkérjük valamennyiüket, hogy a közkifolyók használatának rendjét fentiek szerint legyen szíves betartani!

 A cikkben leírtak konkrét jogszabályi háttere:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 81. §-a alapján:
(1) A közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet – háztartási célú vízhasználatra – a közműves ivóvízellátásba be nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe.
(2) A víziközmű-szolgáltató és a helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem háztartási célú vízhasználatra (így különösen építkezés, gépkocsi mosás, locsolás) történő rendszeres igénybevételéhez.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vízhasználat mennyiségét bekötési vízmérő hiányában arányosítással vagy műszaki számítással kell megállapítani. A megállapított fogyasztás után a szolgáltatató és az önkormányzat által kötött szerződés szerint a települési önkormányzat fizeti a díjat a víziközmű-szolgáltató részére.
(4) A víziközmű-szolgáltató a közterületi vízvételi helyet az ellátásért felelős állami tulajdonosi joggyakorló vagy a helyi önkormányzat képviselő testülete és az illetékes közegészségügyi szakhatóság, a közterületi tűzcsapot az ellátásért felelős és az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség előzetes hozzájárulásával helyezheti át vagy szüntetheti meg.
(5) A víziközmű-szolgáltató közszolgáltatási feladatai ellátásához a közterületen lévő tűzcsapról vizet vételezhet.