Tájékoztató – Szobi Fekete István Általános Iskola

Tisztelt Szülők!

A gyermekek és tanulók mulasztásainak kezelését A köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban. Rendelet) V. fejezetének 19. szakasza részletesen szabályozza.

A Rendelet egyértelműen rendelkezik a mulasztások mennyiségének felső határáról. A Rendelet 51.§ „(7) Ha a tanulónak – az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen *

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.”

A szülő/ gondviselő ha erre alapos indoka van (R. 51 § (2) c) pont) kérheti, hogy gyermeke elővigyázatosságból ne járjon iskolába, amíg a járványügyi helyzet fennáll. Ebben az esetben a szülő/ gondviselő indoklása alapján a mulasztásokat az intézményvezető igazoltnak tekinti. Az iskola együttműködése esetén is törekedni kell arra, hogy a mulasztások száma lehetőség szerint ne érje el a Rendeletben szabott felső határt. A legfontosabb azonban az, hogy a tanuló értékelhető legyen, tanév közben elegendő számú érdemjegyet szerezzen, ezzel tanév végén minősíthetővé váljon. Ezzel elkerülhető az évfolyamismétlés vagy az osztályozó vizsga.

A fenti indokkal hiányzó tanuló normál, jelenléti munkarend idején különleges bánásmódban nem részesül, az iskola és pedagógusai erre nem kötelezhetők. Az intézmény ebben az esetben úgy tekinti, mintha a tanuló betegség miatt lenne távol. A tanórai és házi feladatok beszerzése a helyben szokásos módon történik, a tanuló felkészítése a szülő/ gondviselő feladata. A szülő/ gondviselő kiemelt feladata továbbá, hogy érdemjegy szerzés érdekében az intézménnyel, a pedagógusokkal kapcsolatot tartson és az értékelés lehetőségeinek utána járjon. Az értékeléssel kapcsolatban iskolánk a hét folyamán kidolgoz egy eljárásrendet, melyet közzéteszünk.

Természetesen amennyiben az otthontartózkodás ideje alatt a tanuló iskolájában vagy osztályában Tantermen Kívüli Digitális Munkarend lép érvénybe valamely időszakra, és ebben a munkarendben a tanuló kötelezettségeinek eleget tesz, nem mulasztás, hanem digitális jelenlét kerül naplózásra.

Felhívom figyelmét, hogy az iskolába visszatérni kizárólag orvosi igazolással lehet.

Kérelem beadása:

A kérelmeket a KRÉTA rendszer eÜgyintézés moduljában az „Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására kérelem benyújtása” pontot választva adják be. Az útmutatót itt találják:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761198

 

Moór Róbert

intézményvezető sk.