Telepengedélyezési és bejelentés köteles ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől! 

Az ügyben eljáró iroda: Igazgatási és Adóügyi Iroda
Ügyintéző:

  • Márton Marianna (16-os mellék)        E-mail: m.marianna (kukac) szob.hu

Ügyleírás

Illetékesség: telephely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza a bejelentés és telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenységek bejelentésére, engedélyezésére vonatkozó szabályokat.

Bejelentésre vonatkozó szabályok:

Bejelentés alapján gyakorolhatók

  • a Korm. rendelet 1. számú mellékletben meghatározott ipari tevékenységek,
  • a Korm. rendelet 2. számú mellékletben meghatározott ipari tevékenységek akkor,
  • ha külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
  • nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

A bejelentés-köteles tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatók. Szob közigazgatási területén a bejelentéshez kötött ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a Korm. rendelet által előírt adattartalmú formanyomtatványon köteles a Szobi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Amennyiben a telepen a bejelentés-köteles tevékenység végezhető a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.

Telepengedélyezésre vonatkozó szabályok:

A Korm. rendelet 2. számú mellékletében található tevékenységek – kivéve, amelyek bejelentés alapján végezhetők – csak jogerős telepengedély birtokában kezdhetők meg, illetve folytathatók.

Szob közigazgatási területén a telepengedély köteles tevékenység gyakorlója a Korm. rendelet által előírt adattartalmú formanyomtatványon köteles a Szobi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez telepengedély iránti kérelmet benyújtani.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző a telepen helyszíni szemlét tart, amelyről értesíti

  1. a) a kérelmezőt;
  2. b) a teleppel közvetlenül szomszédos – a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosát, társasház esetében a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetében az elnököt;
  3. c) az eljárásban közreműködő szakhatóságokat.

Az értesítésben a jegyző felhívja a b) pontban megjelöltek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen végezhető, illetve a szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A jegyző megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.

A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

Nyilvántartási adatokban, tevékenység végzőjének személyében (jogosult személyében történő változás), tevékenységi körben bekövetkezett változások:

Nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásra vonatkozó szabályok:

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

Jogosult személyében történő változásra vonatkozó szabályok:

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás esetén a jegyző bejelentés-köteles tevékenység esetén a változást a nyilvántartásba bejegyzi, telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

A változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

Tevékenység megszűnése:

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély-köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

Telepen folytatott tevékenységi kör bővítés:

A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén a bejelentésre, telepengedélyezésre vonatkozó eljárást kell lefolytatni.

Az adatváltozásról a jogosult személyében történő változásról, valamint a tevékenység megszüntetéséről a bejelentés-köteles tevékenység esetén a jegyző értesíti a bejelentőt, telepengedély köteles tevékenység esetén az eljárásban részt vett hatóságokat.

A tevékenység végzésére vonatkozó szabályok megsértésének jogkövetkezményei:

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

A bejelentést és a kérelmet formanyomtatványon a Szobi Polgármesteri Hivatal Hivatali kapujára (KRID kód: 304102719, rövidített neve: SZOBPH) kell benyújtani.

Az alkalmazott jogszabályok

  1. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól, 57/2013. (II. 27.) Korm. rend. a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről, 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról, 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Szükséges dokumentumok:

A bejelentéshez eredetben csatolni kell:

– a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a jelen adatlap IV. pont 1)-5) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példányát (telepengedély-köteles tevékenység esetén);

– nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);

– haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot;

– közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot;

– környezetvédelmi tervfejezetet (telepengedély-köteles tevékenység esetén).

Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintéző szolgál.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: a bejelentés illetéke, az adatokban bekövetkezett változás bejelentése, valamint a megszűnés bejelentése: illetékmentes. Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles lehet.

Eljárási határidő: 21 nap.